Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Dovoljenja za začasno prebivanje /

Prvo dovoljene za začasno prebivanje

Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se izda v primerih, ko želi tujec v Sloveniji prebivati dlje časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma. Tujec najprej zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen čas in za določen namen. Izda se za čas, ki je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar največ za obdobje 1 leta, z možnostjo podaljšanja. Veleposlaništvo sodeluje samo v postopku izdaje prvega začasnega dovoljenja za prebivanje. Za podaljšanje lahko tujec zaprosi samo na pristojni upravni enoti v Sloveniji in to pred potekom roka, do katerega velja dovoljenje za prebivanje.

Dokumentacija, ki se priloži vlogi za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, mora biti pravilno overjena in prevedena v slovenski jezik in ne starejša od treh mesecev. Dokumenti morajo biti originalni ali overjena kopija originala.

Splošna dokumentacija vloge

Splošna dokumentacija, ki jo mora tujec priložiti vsem vlogam za dovoljenje za prebivanje:

 • pravilno izpolnjena vloga (obrazci vlog se razlikujejo po namenu - glej spodaj točke A do F
 • overjena fotokopija veljavnega potnega lista (overitev je mogoče narediti na veleposlaništvu),
 • zdravstveno zavarovanje,
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (odvisno od namena – glej spodaj - osnovni znesek minimalnega mesečnega dohodka lahko preverite tukaj),
 • overjeno in v slovenščino prevedeno potrdilo o nekaznovanju (za tujce od dopolnjenega 18. leta starosti; potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),
 • biometrična fotografija,
 • zajem prstnih odtisov (ob osebni oddaji vloge na veleposlaništvu v Brasilii).

Dodatna dokumentacija vloge

Dodatna dokumentacija k vlogi za dovoljenje za prebivanje - navedena je zgolj dodatna dokumentacija za namene prebivanja v Sloveniji, po katerih tujci na Veleposlaništvu RS v Brasilii najpogosteje sprašujejo.

A. Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela (37. člen ZTuj-2). K vlogi je potrebno priložiti še:

 • pogodba o zaposlitvi ali izjava delodajalca, da ga bo zaposlil
 • dovoljenje za delo (pridobi ga delodajalec na ZRSZZ, ni potrebno kot priloga k vlogi, upravna enota ga lahko pridobi po uradni dolžnosti)
 • dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje: pogodba o delu, iz katere je razviden mesečni dohodek ali izjava  delodajalca, da bo tujca zaposlil in o višini dohodka.
 • Obrazec (37. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za izdajo dovoljenja se lahko vloži: na pristojnem veleposlaništvu, kjer jo lahko vložita tako tujec, kot tudi delodajalec ali pri pristojni upravni enoti, kjer jo lahko vloži samo delodajalec.

Samozaposlene osebe (s.p., npr. športni poklici), prokuristi in zastopniki podjetij lahko vlagajo vlogo za prvo dovoljenje za prebivanje izključno na veleposlaništvu. Obrazec 37b člen ZTuj-2

B. Dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva (38. člen ZTuj-2). K vlogi je potrebno priložiti še:

 • sklenjen sporazum ali pogodba o sodelovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz RS.
 • Obrazec (38. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za izdajo dovoljenja se lahko vloži: na veleposlaništvu, kjer jo lahko vloži tako raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec kot tudi raziskovalna organizacija oz. visokošolski zavod iz Slovenije ali na pristojni upravni enoti, kjer jo lahko vloži raziskovalna organizacija oz. visokošolski zavod iz Slovenije. Lahko jo vloži tudi raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki se že legalno nahaja v Sloveniji (brezvizumski režim, vizum C ali D, dovoljenje za prebivanje države članice EU, itd.).

C. Dovoljenje za prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve – modra karta EU (39. člen ZTuj-2). K vlogi je potrebno priložiti še:

 • pogodba o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil vsaj za eno leto (tujcu mora biti zagotovljen osebni dohodek vsaj v višini 1,5 povprečne bruto plače v Sloveniji),
 • dokazilo o izobrazbi ali primerljivih poklicnih izkušnjah (v tem primeru se zahteva tudi mnenje pristojnega ministrstva v Sloveniji).
 • Obrazec (39. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za izdajo dovoljenja se lahko vloži pri pristojnem veleposlaništvu jo lahko vloži tujec ali delodajalec. Na pristojni upravni enoti jo lahko vloži delodajalec.

D. Dovoljenje za prebivanje zaradi študija (44. člen ZTuj-2). K vlogi je potrebno priložiti še:

 • dokazilo o vpisu na izobraževalno institucijo v RS, oziroma potrdilo pristojnega državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodne ali bilateralne pogodbe ali je dajalec štipendije, oziroma potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega programa
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (dokazilo o štipendiji, pisno izjavo staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali in dokazilo o tem).
 • Obrazec (44. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za izdajo dovoljenja se lahko vloži: na veleposlaništvu lahko vlogo vloži tujec, ki ima potrdilo o vpisu na izbrano izobraževalno ustanovo v RS. Na upravni enoti lahko vlogo vloži tujec, ki ima potrdilo o vpisu na izbrano izobraževalno ustanovo v RS in ki se že legalno nahaja v Sloveniji (brezvizumski režim, vizum C ali D, dovoljenje za prebivanje države članice EU, itd.)

E. Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine (47. člen in 127.  člen). K vlogi je potrebno priložiti še:

Združitev družine s slovenskim državljanom ali z državljanom EU v Sloveniji (127. čl. ZTuj-2).

 • dokazilo o sorodstvu (izpisek iz matične knjige: rojstni list, poročni list ali druga dokazila).
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje
 • Obrazec (127. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za združitev družine s slovenskim državljanom ali z državljanom EU se vloži: samo na pristojni upravni enoti, vloži jo slovenski državljan oziroma državljan EU, tujec mora biti ob vložitvi vloge že v Sloveniji. Če obstaja vizumska obveznost za vstop tujca v Slovenijo, mora le-ta pridobiti vizum. V primeru, da se vloga za vizum poda na slovenskem veleposlaništvu, se ob upoštevanju zakonskih pogojev, izda nacionalni vizum (vizum D).

Združitev družine s tujim državljanom v Sloveniji (47. čl. ZTuj-2). Tujec lahko združuje družino šele po enoletnem bivanju v Sloveniji na podlagi dovoljenja za prebivanje. Izjeme so družinski člani imetnika modre karte EU, družinski člani imetnikov dovoljenj za prebivanje na področju raziskav in visokega šolstva ter če je bivanje družinskih članov tujca v interesu RS (mnenje pristojnega ministrstva). Prošnja za združitev družine s tujim državljanom se lahko vloži na veleposlaništvu ali na upravni enoti, kjer jo lahko vloži samo tujec, ki že ima dovoljenje za prebivanje v RS.

F. Dovoljenje za prebivanje za tujce slovenskega rodu (48. člen ZTuj-2)

 • tujci slovenskega rodu predložijo dokazila, da so bili predniki slovenski državljani do 2. kolena.
 • Obrazec (48. člen ZTuj-2)
 • Prošnja za izdajo dovoljenja se lahko vloži: pri pristojnem veleposlaništvu ali pri pristojni upravni enoti.